Thiên Long Huyền Vũ
TLBB HVL

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  HuyDeath
  228
  Tiêu Dao
  2
  MngHng
  143
  Võ Đang
  3
  ParkHanSeo
  141
  Võ Đang
  4
  po
  137
  Nga My
  5
  RedDevils
  134
  Tiêu Dao
  6
  #eab0000#bQu Kim Su #127
  72
  Tiêu Dao
  7
  oOTigonOo
  69
  Võ Đang
  8
  #-08#eab0000#bLy Xih Щp#134
  61
  Tinh Túc
  9
  TiCKo
  39
  Tiêu Dao
  10
  #eee1eee#b B߾ng #3
  38
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 • Cái Bang
 • Thiếu Lâm
 • Tiêu Dao
 • Minh Giáo
 • Mộ Dung
 • Nga My
 • Thiên Long
 • Tinh Túc
 • Võ Đang
 • Thiên Sơn

Fanpage
TLBB Private